Czym się zajmujemy

Działania poradni obejmują prowadzenie diagnozy, różnego rodzajów zajęć postdiagnostycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Dla nauczycieli proponujemy udział w różnorodnych sieciach współpracy i samokształcenia oraz szkolenia.

Młodzież

Specjalistyczna diagnoza i terapia uczniów oraz zajęcia postdiagnostyczne i warsztaty wspierające rozwój.

Dzieci

Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dziecka oraz wsparcie dla rodziców.

Rodzice

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty, terapia rodzinna.

Nauczyciele

W ofercie dla nauczycieli znajdą Państwo sieci samokształcenia, doradztwo zawodowe i grupy wsparcia.

Naszym cele jest:

wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
pomoc w efektywnym uczeniu się
pomoc uczniom w wyborze szkoły i zawodu
pomoc rodzinie w pełnieniu przez nią funkcji wychowawczych
pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
wspieranie środowiska w procesie dydaktyczno-wychowawczym
wskazywania odpowiednich form kształcenia (orzecznictwo w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego)

Poradnia w liczbach

47

Lat doświadczenia

26

Tylu specjalistów zatrudniamy

1200

Tylu klientów przyjęliśmy w zeszłym roku

Najczęściej zadawane pytania.

Aby dziecko było objęte opieką tutejszej poradni musi uczęszczać do placówki oświatowej znajdującej się na terenie powiatu nowodworskiego, a jeżeli nie uczęszcza jeszcze do żadnej placówki – musi być mieszkańcem powiatu nowodworskiego oraz w przypadku spełniania jednego z wymienionych warunków zostać zgłoszone do poradni przez rodzica bądź opiekuna prawnego.

Badanie psychologiczne zwykle trwa ok. 3 godzin. Jednak z uwagi na to, że proces diagnozowania ma charakter wieloaspektowy jego długość może ulec zmianie. Liczba godzin przeznaczonych na badanie zależy między innymi od wieku dziecka, jego uwarunkowań psychofizycznych oraz możliwości poznawczych. Małe dzieci (od 0 do 6 lat) zwykle bada się na kilku spotkaniach (od 2 do czterech). W trakcie diagnozy możliwe są przerwy.

Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego w trakcie badania stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze. Podstawą jest wywiad z rodzicem lub innym opiekunem prawnym (dostarcza on wiadomości o historii życia dziecka). Kolejne kroki to rozmowa z dzieckiem, obserwacja oraz wystandaryzowane testy psychologiczne, które służą do oceny rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego.

W przypadku małych dzieci na pierwszym spotkaniu z psychologiem rodzic ma być sam bez dziecka. W sytuacji kiedy rodzic ma przyjść na spotkanie razem z dzieckiem, a wie że dziecku trudno będzie poczekać samemu na korytarzu warto pomyśleć o osobie towarzyszącej, która mogłaby nim zająć się  podczas rozmowy rodzica z psychologiem

Diagnoza w poradni może być również rozszerzona o obserwację dziecka na terenie placówki, do której uczęszcza.

W wyjątkowych sytuacjach (choroba somatyczna, która uniemożliwia przyjazd do poradni) możliwe jest przeprowadzenie badania w domu dziecka.

Badanie pedagogiczne poprzedza rozmowa z uczniem i rodzicem. Zakres badania zależy od wieku badanego dziecka oraz rodzaju problemu. Badanie gotowości szkolnej trwa 45-60 minut, badanie dzieci starszych zwykle od 60 minut do 3 godzin.

Diagnoza pedagogiczna obejmuje ocenę umiejętności czytania (technika, tempo, poprawność, poziom rozumienia) i pisania (tempo, poziom graficzny, poprawność pisania z pamięci, ze słuchu i przepisywania) oraz  znajomość zasad ortograficznych, a także ocenę funkcji słuchowo – językowych i wzrokowo- przestrzennych. Uczeń proszony jest także o rozwiązanie testów umiejętności z zakresu matematycznych, co pozwala zweryfikować poziom opanowania tych treści zgodnie z wymogami podstawy programowej. Diagnosta  analizuje przyniesioną dokumentację: informację przygotowaną przez wychowawcę lub nauczyciela języka polskiego oraz zeszyty przedmiotowe czy też rysunki, karty pracy dziecka.

Podczas diagnozy pedagog zwraca uwagę na gotowość ucznia do podejmowania współpracy zadaniowej, wykonywania poleceń, dojrzałość i wdrożenie do wysiłku, umiejętność proszenia o pomoc, pokonywania napotykanych trudności. Obserwuje postawę dziecka, chwyt przyboru do pisania, umiejętność radzenia sobie z dystraktorami, tempo pracy, zdolność do przerywania i powracania do aktywności i odporność na zmęczenie.

Badanie pedagogiczne pozwala na zweryfikowanie przyczyn trudności szkolnych, jest elementem diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.  Równocześnie obrazuje rodzicom obiektywny poziom nabytych umiejętności, odnosząc je do norm rozwojowych i   wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza.

Wydawana przez poradnię informacja oraz opinia zawierają dane osobowe dziecka wraz z powodem zgłoszenia do poradni i istotne dane z wywiadu rozwojowego, zdrowotnego wraz z wynikami badań przeprowadzonych w poradni. Opinia zawiera dodatkowo zalecenia do pracy z dzieckiem i postępowania wychowawczego, opracowane dla rodziców czy opiekunów prawnych oraz placówki. Opinia jest wydawana także w określonej sprawie np. w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej,  dostosowania wymagań do możliwości dziecka, czy w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się.

Badanie kończy się omówieniem jego wyników, a także udzieleniem rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem, a także udzieleniem odpowiedzi na ewentualne pytania rodziców. Czasem są wskazania do konsultacji z innym specjalistą, np. pedagogiem, logopedą, psychologiem, terapeutą, ewentualnie z lekarzem. Możliwe jest także, że rodzice zostaną poinformowani o konieczności przeprowadzenia badania słuchu, wzroku lub innych. Często zaleca się również adekwatne do potrzeb terapie. Większość z nich prowadzona jest w przedszkolach i szkołach, ale niektóre także w poradni. O przyjęciu dziecka na terapię w poradni decyduje kolejność zgłoszeń, ale także to, czy w placówce, do której uczęszcza dziecko dane zajęcia się odbywają, pierwszeństwo przyjęcia mają również (dzieci od 0 do 6 lat, które nie uczęszczają do żłobka lub przedszkola. Istotny jest także rodzaj zaburzeń rozwojowych oraz ich intensywność.

W zależności od wykrytych nieprawidłowości rozwojowych, a także potrzeb dziecka i regulacjach prawnych po diagnozie możliwe jest złożenie wniosku o wydanie informacji po badaniu (np. na potrzeby konsultacji neurologicznej czy psychiatrycznej), opinii (głównie w celu udzielenia pomocy i dostosowania wymagań, metod, form pracy z dzieckiem w szkole) lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczeń (w celu właściwego zorganizowania procesu kształcenia i udzielenia wsparcia specjalistów).

Zdjęcie przedstawia kobietę na szarym tle z dorysowanymi znakami zapytania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Obrazek przedstawiający znacznik mapy.ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Telefon

 

22-365-01-70
22-775-20-13

Mail

 

sekretariat@pppndm.pl