Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Nabycie umiejętności czytania i pisania podczas pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania powinny uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zwanych także terapią pedagogiczną. Istotą powyższych zajęć jest korekcja, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka, a także kompensacja- usprawnienie funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, tj. skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni; słuchowo-językowych, tj. skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych, motorycznych, tj. sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka; współdziałania ze sobą funkcji- koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania. Aby uczeń mógł korzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinien przejść diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, podczas której specjaliści ocenią, czy trudności w czytaniu i pisaniu wynikają z zaburzeń o charakterze dyslektycznym. Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie ,,rozwojowa” oznacza, iż opisane trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. Dysleksja może występować w trzech formach: dysgrafia- trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma; dysortografia- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni wyrazów (nie tylko błędy ortograficzne); dysleksja- specyficzne trudności w nauce czytania.

            Warunkiem skuteczności terapii pedagogicznej jest jej wczesne rozpoczęcie (powinno to nastąpić już w wieku przedszkolnym), udział rodziców w terapii (rodzice otrzymują od terapeuty wskazówki do pracy z dzieckiem w domu) oraz systematyczne ćwiczenia umożliwiające wyrównanie trudności szkolnych. Rodzice powinni pamiętać, że nie należy zaprzestawać ćwiczeń z dzieckiem nawet wtedy, gdy wydaje się, że ustąpiły symptomy typowe dla dysleksji. Ukierunkowana praca terapeutyczna musi być kontynuowana przez cały okres nauki. Uczniowie, którzy przestają pracować, mogą spodziewać się powrotu trudności.

Opracowała: Małgorzata Jeremicz

Posted in Do poczytania and tagged , , .