Historia Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku
 • 1989 - 1992 r. - Rejonowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Nasielsku, Dyrektor mgr Jadwiga Świgoniak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nasielsku została utworzona na mocy decyzji Nr 26/89 wydanej przez wojewodę ciechanowskiego w dniu 15 czerwca 1989 r. Wówczas nosiła nazwę Rejonowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Swoją działalność rozpoczęła 16 sierpnia 1989 r. w lokalu przy ulicy Warszawskiej 52. Była wtedy placówką samodzielną. Swoim działaniem obejmowała miasto i gminę Nasielsk, gminę Winnica i Świercze. W tym miejscu należy wspomnieć ogromne zaangażowanie w powołanie placówki, jakim wykazał się ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy Nasielsk, pan Józef Zając.
Kurator Oświaty i Wychowania w Ciechanowie przewidział dla nowo utworzonej placówki:
5 etatów pedagogicznych
1 etat pracownika administracji
1/2 etatu pracownika obsługi
1/4 etatu lekarza
Poradnia zajmowała niewielki lokal o powierzchni 48 m2 , który był podzielony na trzy niewielkie gabinety i pozbawiony światła dziennego korytarz pełniący funkcję sekretariatu i poczekalni dla rodziców. Dyrektorem placówki była mgr Jadwiga Świgoniak, która tą funkcję pełniła do końca roku szkolnego 1993/94. Początki działalności poradni to głównie diagnoza psychologiczna i pedagogiczna wyznaczona potrzebami środowiska lokalnego oraz diagnoza
i terapia logopedyczna. Do czasu utworzenia poradni w Nasielsku dzieci i młodzież korzystały z Rejonowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Pułtusku. Poradnia była tworem nowym na terenie gminy Nasielsk, dla zainteresowanych mało znanym. W pierwszych latach dominowały zgłoszenia ze szkół, przedszkoli innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Na zgłoszenia samych zainteresowanych, czyli rodziców, dzieci i młodzieży, na zyskanie ich zaufania i dobrej opinii pracownicy poradni musieli zapracować swoim profesjonalizmem, troską o dobro dziecka i życzliwością w kontaktach z klientami. Z roku na rok systematycznie zwiększała się liczba osób korzystających z pomocy, poszerzał się też jej zakres zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną.
 • 1.09.1992 r. – 1994 r. Kurator Oświaty w Ciechanowie przekształcił Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Nasielsku w Filię Rejonowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Pułtusku, Dyrektorem obu placówek była mgr Halina Gryc, kierownikiem Filii mgr Jadwiga Świgoniak.
Nie uległa zmianie ilość etatów merytorycznych, administracji i obsługi, jak również zasięg działania poradni. Nasielska Poradnia w dalszym ciągu realizowała zadania w zakresie diagnozy oraz terapii (głównie logopedycznej).
 • 1.09.1994 r. ulega zmianie nazwa Poradni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku Filia w Nasielsku. Kierownikiem Filii w Nasielsku zostaje mgr Elżbieta Rakowska
 • Od 1999 r.- Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, kierownikiem Filii do 05.05.2001 r. (do dnia nagłej śmierci) pozostaje mgr Elżbieta Rakowska, potem do 2006 r. mgr Jadwiga Świgoniak
 • Data 01.01.1999 r. to wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju. Miast i gmina Nasielsk zostają włączone do powiatu Nowodworskiego, gmina Winnica i Świercze do powiatu pułtuskiego. Dotychczasowy rejon działania Filii w Nasielsku zostaje podzielony między dwa starostwa powiatowe. Pociągnęło to za sobą konieczność reorganizacji Filii, która znalazła się teraz w strukturach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Porozumienie zawarte 20.01.1999 r. między Zarządem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim a Zarządem Starostwa Powiatowego w Pułtusku w sprawie pracowników Filii w Nasielsku przewidywało przekazanie:
3 etatów pedagogicznych (z dotychczasowych 5);
1 etatu dla pracownika administracji;
1/4 etatu pracownika obsługi.
Zmniejszono też rejon działania Filii do miasta i gminy Nasielsk. Zmiany te, zwłaszcza tak duże, zmniejszenie etatów merytorycznych, poważnie zaburzyły organizację pracy poradni i pod znakiem zapytania postawiły realizowanie przez nią zadań statutowych. Okazało się bowiem, że zabrakło środków na finansowanie logopedy. Z pomocą przyszły wówczas władze Nasielska, które w okresie od 1.03.1999 r. do 31.08.1999 r. pokryły koszty związane z zatrudnieniem logopedy.
 • Od 1.09.1999 r. organ prowadzący- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przydziela 1 i 1/4 etatu z przeznaczeniem na diagnozę i terapię logopedyczną oraz na terapię pedagogiczną. Daje to w sumie 4 i 1/4 etatu merytorycznego.
 • W 2006 r. na emeryturę odchodzi pani Jadwiga Świgoniak. Od marca 2006 r. do września 2019 r. funkcję kierownika Filii pełni psycholog poradni mgr Ewa Szatkowska.
Zmiany w życiu ekonomiczno-społecznym są przyczyną wzrostu zainteresowania różnymi formami pomocy świadczonymi przez poradnię. Poradnia prowadzi:
diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci z uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się;terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami w rozwoju emocjonalno-społecznym;
terapię pedagogicznej ukierunkowaną na pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
opiekę terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin;
diagnozę i terapię małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością;
badania zawodoznawcze i doradztwo zawodowe.
Dzięki zaangażowaniu władz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Miasta Nasielsk i dyrektora Biblioteki Miejskiej w Nasielsku poradnia została przeniesiona na II piętro budynku Biblioteki Miejskiej na ulicę Piłsudskiego 6, gdzie ma do dyspozycji 4 gabinety, widny sekretariat, gabinet kierownika, poczekalnię dla klientów i pokój socjalny.
W 2019 r. kierownikiem zostaje mgr Bogusława Słoma.
Poradnia dysponuje:
1 etatem administracji;
1/2 etatu pracownika obsługi;
2 i 1/2 etatu psychologa;
1 etatem logopedy;
1 i 1/2 etatu pedagoga.
Oferta poradni:
  1. Opiniowanie – wyrażone na piśmie stanowisko w sprawach dotyczących edukacji, sformułowane na podstawie badań diagnostycznych, uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w procesie nauczania. Opinia poradni zawiera specjalistyczną diagnozę oraz zalecane formy pomocy.
  2. Konsultacje z psychologiem- prowadzą wszyscy psycholodzy, konsultacje dotyczą porad dla rodziców/opiekunów związanych z wiekiem rozwojowym dzieci i młodzieży, trudności wychowawczych, adaptacyjnych, wspierania rozwoju dzieci zdolnych, rozmów wspierających dla dzieci i młodzieży, konsultacji dla specjalistów i nauczycieli.
  3. Konsultacje z pedagogiem-prowadzą wszyscy pedagodzy w sprawach trudności w nauce, problemów wychowawczych, związanych z wiekiem dojrzewania, uzależnienia od środków psychoaktywnych i elektroniki, wspierania rozwoju dzieci zdolnych.
  4. Konsultacje z logopedą.
  5. Terapia logopedyczna.
  6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego i matematyki.
  7. Terapia ręki.
  8. Terapia EEG Biofeedback.
  9. Grupa Wsparcia Psychologów i Pedagogów Szkolnych z gminy Nasielsk.
  10. Dyżury psychologów w szkołach na terenie gminy Nasielsk.
  11. Doradztwo zawodowe.
  12. Profilaktyka dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, realizowana w szkołach i placówkach oświatowych gminy Nasielsk w formie prelekcji i zajęć warsztatowych.