Nasza oferta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim świadczy specjalistyczną pomoc dla:

 • dzieci
 • młodzieży
 • rodziców i opiekunów
 • nauczycieli i wychowawców

Każdy, kto do nas przyjdzie może liczyć na:

 • specjalistyczną pomoc
 • wysłuchanie i wsparcie
 • dyskrecję i poufność
 • atrakcyjne formy pracy

W Poradni zatrudnieni są:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • terapeuci
 • lekarz konsultant w sprawach rozpatrywanych przez zespoły orzekające

Prowadzi się tu działalność:

 • diagnostyczną
 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • terapeutyczną
 • indywidualną
 • rodzinną
 • grupową
 • profilaktyczną
 • szkoleniową
 • orzecznictwo

Naszym celem jest:

 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
 • pomoc w efektywnym uczeniu się
 • pomoc uczniom w wyborze szkoły i zawodu
 • pomoc rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji wychowawczych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży
 • profilaktyka uzależnień
 • wspieranie środowiska przedszkolnego i szkolnego w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Wydajemy opinie w następujących sprawach:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 2. Odroczenia obowiązku szkolnego
 3. Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 5. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 9. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 10. Braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
 11. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 12. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
 13. Specyficznych trudności w uczeniu się
 14. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 15. Inne opinie o przebadanych
 16. Informacje o wynikach diagnozy

Orzeczenia

 1. O potrzebie nauczania specjalnego
 2. O potrzebie nauczania indywidualnego

O potrzebie wydania orzeczenia oraz opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju decyduje Zespół Orzekający